Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.7 จัดอบรม "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"     เมื่อวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
จัดอบรมตามโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง"
ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยอบรมสอนแนะการจัดทำ
บัญชีให้กับครูบัญชีเยาวชน และครูบัญชีผู้ช่วย และการจัดทำบัญชีต้นกล้า
เศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ให้กับนักเรียน เพื่อมุ่งหวัง
ให้บุตรหลานของเกษตรกรรู้จักวิธีจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองในแต่ละวัน
รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้
ในการบันทึกบัญชีให้กับผู้ปกครอง เพื่อช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายอย่าง
มีเหตุผลเท่าที่จำเป็น และรู้จักประหยัดอดออม ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนทาเหนือวิทยาคม อำเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional