Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)       เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก

เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูบัญชีอาสาในการปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ และการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่าย
ในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ในการสร้าง
และการใช้สื่อการสอน แก่ครูบัญชีอาสา โดยมีครูบัญชีอาสาระดับตำบล อำเภอ และ
จังหวัด เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จำกัด
จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional