Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท. 3 จัดอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย
นางสาวหรรษลักษณ์ บรรดิษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ
เป็นประธานเปิด
การอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้
เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ มาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์
ใช้ข้อมูลทางบัญชีและใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงินและการวิเคราะห์ผล ตลอดจน
แนวทางการตรวจสอบเพื่อลดข้อบกพร่องในสหกรณ์ สามารถนำเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการและให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุมได้ โดยมี ผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
มหาสารคาม และสุรินทร์ รวม 5 จังหวัด เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมเรย์ โฮเทล
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional