Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.8 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
นำโดย นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง ในโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์
โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน
105 สหกรณ์ รวม 105 คน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2558
เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะ
ในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมที่ดี
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ก่อให้เกิดความโปร่งใสขึ้นภายในสหกรณ์ และสร้างความเข้มแข็งแก่
ขบวนการสหกรณ์


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional