Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. นครพนม ร่วมการอบรมและประชุมชี้แจง พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชี      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
ร่วมการอบรมและประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตาม
พระราชดำริจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม โดยมี นายอโณทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี
       ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ให้บริการสอนแนะด้านการจัดทำ
บัญชีครัวเรือน การบันทึกบัญชีรายรับ–จ่ายในครัวเรือน เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิต
ประจำวัน โดยมี นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 30 คน ณ บริเวณศาลาวัดโอภาส
พิทยาราม บ้านบะหว้า หมู่ 7 อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional