Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ราชบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
นำโดย นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชี และ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรให้เกิดความพร้อมในการจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี
อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใสตรวจสอบได้และ
เกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวม โดยมี นายณรงค์ ไพศาลทักษิณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วยหัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมืองจังหวัด
ราชบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional