Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร"พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)รุ่นที่ 3 - 4”      เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ และนางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
รุ่นที่ 3-4”
เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนา
ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2559 และพัฒนาศักยภาพ
ครูบัญชีในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกบัญชี
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้
และประสบการณ์ร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี และเกิดการสร้าง
เครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด
และหอประชุมสหกรณ์หนองเรือ จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional