Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. สมุทรปราการ จัดอบรมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปี 2559    เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นำโดย นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ

จัดอบรมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีปี 2559 เพื่อสร้างแกนนำการเป็นอาสา
สมัครเกษตรด้านบัญชี ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล รวมทั้งเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 24 คน โดยมี ดร.สมานมิตร พัฒนา หัวหน้าสำนักงานโครงการลูกพระดาบส
เป็นประธานเปิดอบรม ณ ห้องประชุมโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional