Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุดรธานี
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการ
ตรวจสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญ
ของการจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้รับความรู้
และเข้าใจการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม และ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหากรณีไม่มีผู้รับผิดชอบ
จัดทำบัญชี ให้สามารถจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงินได้

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional