Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ผอ.สมช.เข้ารับรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2558 จากสำนักงาน ป.ป.ช.     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นางสุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
การบัญชีและการสอบบัญชี
เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558
ในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน โล่ เกียรติบัตร และรางวัล
สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องนนทบุรี 1
อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.
      ทั้งนี้ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรของสำนัก
มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional