Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิจิตร จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
นำโดย นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์พิจิตร
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้
โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ ปี 2559
เพื่อถ่ายทอด
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชี
ต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้กับครูบัญชีในจังหวัดพิจิตร
ในการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ และเสริมสร้าง
ความรู้ให้ครูบัญชีในเรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การโน้มน้าวจูงใจกลุ่ม
เป้าหมายให้เห็นความสำคัญในการจัดทำบัญชี
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์พิจิตรติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional