Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด ร่วมเป็นวิทยากร "โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)”     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer
โดยมี Smart officer เป็นเพื่อคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยได้
คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด เป็นสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย
ในการพัฒนา จำนวน 50 คน โอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ได้สอนแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัย
ทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรง
ชีวิตเองได้
ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด จ.ตราดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional