Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาญจนบุรี จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดกาญจนบุรี     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
นำโดย นางรุ่งโรจน์ เจิมจรุง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับ ประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 รุ่น
เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานปี 2559 รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ดี หลักการบริหารงานระบบธรรมาภิบาล
เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์ และเพื่อการตรวจสอบบัญชีประจำปี
ได้รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 64 คน
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional