Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.หนองคาย จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดย
นางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้
โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูบัญชีอาสา ให้เป็นผู้แทนกรมฯ ในการปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ในการ
จัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรเป้าหมาย เสริมสร้าง
ความพร้อมของครูบัญชีอาสา รองรับการปฏิบัติงานตามโครงการ Smart Farmer
และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
(ครูบัญชี) จ.หนองคาย
รวมถึงให้ครูบัญชีอาสาได้พบปะแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี
ซึ่งกันและกัน โดยมีครูบัญชีอาสาระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมจำนวน 72 คน
เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคายติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional