Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน”     เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร
หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้น
พื้นฐาน”
ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เพื่อให้รู้และเข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชี การควบคุมภายใน การใช้
ข้อมูลในการบริหารงานและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 16 คน
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional