Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)" ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิการยน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
นำโดย นางสาวจรูญศรี บุญคุ้ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตร
ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)"
ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี
สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559 ให้แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดตาก
จำนวน 85 คน เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559
พร้อมทั้งทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้กับครูบัญชีเกี่ยวกับการจดบันทึก
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และการนำข้อมูลทางบัญชี
มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ
โดยมี นางสาวนพักตร์สรณ์ วงศ์วัฒนพันธุ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
     พร้อมกันนี้
ได้จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและ
เสริมสร้างคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมแม่สอด
จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional