Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชี ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 2 รุ่น     เมื่อวันที่ 11 และ 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
นำโดย นางเช่นชนก เชาว์พัฒน์พูนผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และนางสาวสารีณา หลงแซ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะ
การจัดทำบัญชี ในโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกิจกรรม เพื่อพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา รุ่นที่ 1 จำนวน 243 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
และสอนแนะ
การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่สมาชิกยุวเกษตรกร รุ่นที่ 2 จำนวน
234 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา ตำบลปุโรง อำเภอ
กรงปินัง จังหวัดยะลา
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักการออม รู้และเข้าใจในการ
ใช้จ่าย วิธีการจดบันทึกบัญชี เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
รอบคอบมากยิ่งขึ้นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional