Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ( ครูบัญชีอาสา ) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ( ครูบัญชีอาสา ) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญา
ทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ
เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ครูบัญชีในประเด็นสำคัญของหลักการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ และเสริมสร้างความรู้ให้ครูบัญชีอาสา ในเรื่อง
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การโน้มน้าวจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้สนใจและเห็นความสำคัญ
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional