Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รตส.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงาน โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
และส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ
เพื่อให้การพัฒนางานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน SMEs และส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบบัญชี
และการจัดทำวิสาหกิจชุมชนให้เหมาะสม การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน และ SMEs การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกร ประชาชน และเยาวชน เพื่อเป็นฐานรากในการ
รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่าง
พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional