Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงราย จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี รุ่นที่ 1 - 4     เมื่อวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับ
การตรวจสอบบัญชี รุ่นที่ 1 - 4
เพื่อชี้แจงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความ
พร้อมในการตรวจสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี และสามารถ
นำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการได้ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มไม่พร้อมรับ
การตรวจสอบ ให้ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์เชียงรายและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เพื่อหาทางในการแก้ไข
ปัญหาและการให้บริการที่เหมาะสมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด อำเภอเทิง ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
เวียงป่าเป้า จำกัด อำเภอเวียงป่าเป้า ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด
อำเภอแม่จัน และห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional