Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง        เมื่อวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9

เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเป็นอิสระให้กับ
ระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับทราบเกี่ยวกับภาพรวมการประมวลผลข้อมูลระบบงานต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม
ระบบบัญชีและมาตรฐานขั้นต่ำ การควบคุมภายในสำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมูล สามารถตรวจสอบการควบคุมทั่วไป การตรวจสอบเฉพาะระบบงาน
สำหรับสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการได้ และสามารถให้คำปรึกษาแนะนำด้านสารสนเทศให้กับสหกรณ์
ได้ทันท่วงที อันจะส่งผลให้กับสหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก โดยมีข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็น
วิทยากร แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 27 คน ณ โรงแรมไดมอนส์พลาซ่า อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional