Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง     เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระ
ให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล จันทร์ส่อง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการ
ให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร
ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี จำนวน 100 สหกรณ์
เข้ารับการอบรม
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional