Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน”       เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร หลักสูตร "เจ้าหน้าที่
บัญชี ขั้นพื้นฐาน”
เพื่อรับทราบกฎหมาย ระเบียบ และคำแนะนำเกี่ยวกับ
การเงินการบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการ
ในสมุดบัญชี การจัดทำผังบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำงบทดลอง รายการ
ปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชีประจำปี การจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร่วม
ซักถามปัญหาและรับคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
โดยมีพนักงานบัญชีหรือผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 คน เข้ารับการอบรม
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional