Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อำนาจเจริญ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)”     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชี
ต้นทุนอาชีพ ปี 2559
เพื่อให้ครูบัญชีอาสาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
ทำหน้าที่เป็นวิทยากร และวิทยากรผู้ช่วย ในการอบรมสอนแนะให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้และเข้าใจการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
รวมทั้งการนำข้อมูลจากบัญชีมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนทำหน้าที่กำกับแนะนำ
กระตุ้นให้เกษตรกรทำบัญชี และติดตามผลการทำบัญชี/เก็บข้อมูลการทำบัญชี
ของเกษตรกรเป้าหมายเพื่อประเมินผล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดทำบัญชีสู่
เกษตรกรและเป้าหมายอื่นๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยการสร้างและพัฒนาครูบัญชี
ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
โดยมีนางสาวอัยยรัตน์ อนุมาตย์ นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
ณ ห้องประชุมราชสีห์
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional