Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด      เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
พร้อมด้วยนางยินดี เพชรหอม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด
เพื่อเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับ
สหกรณ์ เพื่อความมั่งคงอย่างยั่งยืน สหกรณ์สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องธุรกรรมทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง
จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional