Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ     เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
นำโดย นางยินดี เพชรหอม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ร่วมกับข้าราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และตัวแทน
ประธานหรือคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกร
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอ
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร
ตลอดจนวางแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมการผลิตและการตลาด
ของกลุ่มเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยกลุ่มเกษตรกร
ทำนามะกอกเหนือ มีตัวแทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 16 กลุ่มจาก 11
อำเภอ กลุ่มเกษตรกรทำนาตำนาน มีตัวแทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
16 กลุ่มจาก 11 อำเภอ และกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด มีตัวแทน
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 กลุ่มจาก 11 อำเภอ
ณ ที่ทำการกลุ่ม
เกษตรกรทำนามะกอกเหนือ เลขที่ 2/2 หมู่ที่ 8 ตำบลมะกอกเหนือ
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาตำนาน
เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 5 ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และที่ทำการ
กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด เลขที่ 32/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตะโหมด
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional