Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ร้อยเอ็ด จัดอบรม หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2558     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชีภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชี
ต้นทุนอาชีพ ปี 2558
เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
โครงการฯ ให้กับครูบัญชีในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และสามารถนำข้อมูล
ทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือน ในการประกอบ
อาชีพ และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การโน้มน้าวจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้สนใจ
และเห็นถึงความสำคัญของการบันทึกบัญชี
โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ห้องประชุมกองร้อยอาวุธเบาที่ 1
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional