Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. และ กสส. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจตั๋วปุ๋ยในสหกรณ์”     เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจตั๋วปุ๋ยในสหกรณ์”
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับตั๋วปุ๋ยร่วมกันระหว่าง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน
30 จังหวัด รวม 160 คน ณ โรงแรมโพธิ์วดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional