Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)รุ่นที่ 1-2”     เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางพนารัตน์ หาชานนท์ นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี
สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร "พัฒนาอาสา
สมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) รุ่นที่ 1-2”
เพื่อชี้แจงนโยบาย
และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนา
ศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีและเป็นการทบทวนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ ตลอดจน
ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกบัญชีและการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี พร้อมทั้งร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันในการถ่ายทอด
ความรู้ด้านบัญชี และเกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน
ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และหอประชุมสหกรณ์
การเกษตรน้ำพอง จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional