Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจบัญชี     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ จัดประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์
เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี สำหรับสหกรณ์กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ
กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2559 โดยมีสหกรณ์ จำนวน 17 สหกรณ์ เข้าร่วม
การประชุม
ในการนี้ สหกรณ์ได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี ซึ่งผู้สอบ
บัญชีจะได้เข้าไปติดตามสอนแนะการจัดทำบัญชี พร้อมทั้งผลักดันให้สามารถ
ปิดบัญชีได้ต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional