Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลทางการเงิน (Coop Hub) สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยนางพิสมัย หุนตระนี หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
(Coop Hub) ของสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด เพื่อสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร
ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน โดยผ่านศูนย์ข้อมูลทางการเงินของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ซึ่งช่วยให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
โดยมี
นายประสพสิน แม้นทิม อดีตรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย
และที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด และคณะ
เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional