Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่ สตท.5 ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
นำโดย นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 5
เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ในพื้นที่ สตท. 5 ประจำเดือนพฤศจิกายน
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน ติดตามงาน รับทราบผลความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
และวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 คน
ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th
/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional