Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดอบรม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
หลักสูตร
"คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน” ประจำปี
งบประมาณ 2559
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ โดยมี นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional