Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส. ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน”     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”
ภายใต้แนวคิด"60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน” ของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
มหามิ่งมงคล 88 พรรษา 5 ธันวาคม และในวาระโครงการฝนหลวง
พระราชทานมีอายุครบ 60 ปี โดยภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย
ทั้งความรู้การทำเกษตรแบบประหยัดน้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การสาธิต
อาชีพเสริมด้านอาหาร และการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ ลานอเนกประสงค์
อาคารรัฐประสานศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
       ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด
"น้ำคือชีวิต ทำบัญชีเป็นนิจ ชีวิตจะมั่นคง”
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี
พร้อมทั้งสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
เพื่อให้รู้จักการออม ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
โดยได้แจกคู่มือการทำบัญชีให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้นำไปใช้เสริมสร้างวินัย
ทางการเงินที่ดีอีกด้วย

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional