Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. กำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาครูบัญชีอาสา ภายใต้โครงการภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (ครูบัญชีอาสา) ปี     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
นำโดย นางสาวยุพา โง้วตระกูล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูบัญชีอาสา ภายใต้โครงการภูมิ
ปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (ครูบัญชีอาสา) ปี 2559 เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถของครูบัญชีอาสา สำหรับการสร้างเครือข่าย
ในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี และสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่สมาชิก
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional