Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. นครพนม จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้
โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559 เพื่อให้ครูบัญชีอาสา
รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
จัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชี
ไปใช้วางแผนการประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่ม
เป้าหมายเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชีและสร้างเครือข่าย โดยมี นายอโนทัย
จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยครูบัญชีภูมิปัญญา
ครูบัญชีเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จำนวน รวม 46 คน เข้าร่วมงาน ณ
ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional