Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.1 จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 2     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย
นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่1
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบ
แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ การดำเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบการควบคุมภายใน ระเบียบและคำแนะนำ
ที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ เทคนิคการตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ
การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการและ
การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
โดยมีผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จำนวน
29 สหกรณ์ รวม 29 คน เข้ารับการอบรม
ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
    ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน และในวันที่
11 พฤศจิกายน 2558 ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional