Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Visio”     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
นำโดย นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
เป็นประธานเปิดการอบรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม
Microsoft Visio”
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโฟร์ชาร์ต ผังงานระบบ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Visio แก่บุคลากรของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
จำนวน 54 คน
ณ ห้องฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional