Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม Road map 59 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร     เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครราชสีมา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงาน
ตาม Road map 59 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อซักซ้อม
การปฏิบัติงานตามนโยบายและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะ
การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุข สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีความรับผิดชอบและทำงานร่วมกัน เพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ณ บ้านรับรองหาดน้ำใส ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional