Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุดรธานี
จัดอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
ปีงบประมาณ 2559
เพื่อร่วมมือขับเคลื่อนภารกิจในการทำหน้าที่เป็นตัวแทน
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี รองรับนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อไป เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเป้าหมาย
โดยมี
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จำนวน 130 คน เข้ารับการอบรม
ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional