Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อำนาจเจริญ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี 2559     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ
จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนปี 2559 หลักสูตร "การฝึกอบรมทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีกลุ่มอาชีพ"
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักการจดบันทึกบัญชี ใช้บัญชี
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยสอนให้เกษตรกรรู้จักการบันทึก
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีกลุ่มอาชีพ เพื่อสามารถน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เหมาะสมในการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล
ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
โดยมีสมาชิกในโครงการฯ กลุ่มเกษตรกรพอเพียงหนองแห่ จำนวน
50 คน เข้ารับการอบรม
ณ ศาลาชุมชนบ้านหนองแห่ ต.นายม อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional