Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.3 จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นำโดย
นางสาวประมูล บรรพาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระ
ให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
จริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการ ความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ
รวมถึงการใช้ข้อมูลทางบัญชีและรายงานการตรวจสอบกิจการ
โดยมีผู้ตรวจสอบ
กิจการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และสุรินทร์ เข้ารับการอบรม
ณ โรงแรม
ปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที 11-13 พฤศจิกายน 2558ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional