Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครศรีธรรมราช จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน      เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวนารี แซ่เฮ่ง หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อร่วมกัน
พิจารณาวางแผนการปฏิบัติงาน รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้
ณ ห้องประชุม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional