Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.6 จัดอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”และหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง”      เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบ
สหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจ
สอบกิจการขั้นกลาง
ให้กับผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบ
กิจการให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความโปร่งใสขึ้นภายในสหกรณ์
อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็น
ประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกได้ในที่สุด
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 75 สหกรณ์ รวม 77 คน ณ ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์
เดอ โฮเทล พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional