Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน”    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นางอาภัสสร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกร
เข้าร่วมการ
แถลงข่าวการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ภายใต้แนวคิด "60 ปี พระเมตตา
จากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน” ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามิ่งมงคล 88 พรรษา 5 ธันวาคม
และในวาระโครงการฝนหลวงพระราชทานมีอายุครบ 60 ปี โดยภายในงาน
พบกับกิจกรรมมากมายทั้งความรู้การทำเกษตรแบบประหยัดน้ำ การใช้น้ำ
อย่างรู้คุณค่า การสาธิตอาชีพเสริมด้านอาหาร และการแปรรูปสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ มินิคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์โดย สุชาติ ชวางกูร และ
เงาเสียงศิลปินดังที่ผลัดเปลี่ยนกันมาให้ความบันเทิงทุกวัน รวมถึงการ
เลือกซื้อสินค้าที่นำมาจำหน่ายโดยเกษตรกรตัวจริง
ณ ลานอเนกประสงค์
อาคารรัฐประสานศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
    ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2558
ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. โดยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 จัดให้มีพิธี
วางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่
http://www.moac.go.th/


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional