Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.7 จัดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานและขั้นกลาง     เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระสหกรณ์
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ
ขั้นกลาง
สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 รุ่น
รวม 112 คน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สหกรณ์
มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยังยืนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก
นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีที่ 7 เป็นวิทยากร
และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมวินเพลส อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional