Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)”     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นำโดย
นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี
อาสา)” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559
ให้แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดตรัง จำนวน 60 คน เพื่อถ่ายทอด
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่
บัญชีต้นทุนอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมทั้งทบทวนความรู้ ความ
เข้าใจให้กับครูบัญชีในประเด็นสำคัญของหลักการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน,บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ
นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเสริมสร้าง
คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional