Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ยะลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ 44 จำกัด     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย
นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวน
ชายแดนใต้ 44 จำกัด
เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ 44 จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional