Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.1 จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย
นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
     ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบการ
ควบคุมภายใน ระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ เทคนิค
การตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการและการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ โดยมีผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จำนวน
34 สหกรณ์ รวม 35 คน เข้ารับการอบรม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional