Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส. นครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวจิราภรณ์ อินทะชัย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครพนม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) เพื่อสร้างความพร้อมรับการตรวจ
สอบบัญชี ซึ่งเป็นกลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ พร้อมบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้าง
ความเข้าใจเรื่องการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เห็นความสำคัญของ
การจัดทำบัญชี และให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดให้มีผู้จัดทำบัญชี เพื่อเสริมสร้าง
ความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี โดยมีนายยุทธนา แสงสว่าง นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมถามตอบปัญหาในการดำเนินการของ
สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional